විවාහ හා දික්කසාද

රාජ්ය පරිපාලන

මෙම මහ නගර සභා බල කටයුතු සමග ඔබේ නඩුව නම්ඔබ සහ ඔබේ සහකරු: ඩෙන්මාර්ක් හෝ අසරණව පුරවැසියෙකු(ඊ) ස්ථිර පදිංචිය බලපත්රයක් දී ඩෙන්මාර්කය ඇති අයිතිය ස්ථිර පදිංචිය ඩෙන්මාර්කය යටතේ යුරෝපා සංගමයේ නීති රීති. එය මහ නගර සභා. කවුද යන්න පරීක්ෂා ඔබ කොන්දේසි සපුරාලීම දී විවාහ වීමට ඩෙන්මාර්කය. දික්කසාද එය ඉතා සුළු රජයේ තීරණ. ඔබ වෙත පැමිණිලි කළ හැකි බොහෝ අවස්ථාවල දී.

එම කරුණ ගෙන යා යුතුය පෙර අධිකරණය.